(PO) Auto Trader EU s.r.o. "v likvidácii", IČO 44465211

Podzámska č. 32, 94001 Nové Zámky

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
18.1.2021
Dátum zverejnenia:
22.01.2021
Zverejnený v OV č.:
14/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
30K/7/2020
ICS:
4120214468
Vydal:
JUDr. Marek Olekšák
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník/Úpadca:
Auto Trader EU s.r.o. "v likvidácii" IČO 44465211, , Podzámska 32, 94002 Nové Zámky,
Navrhovatelia:
Auto Trader EU s.r.o. "v likvidácii" IČO 44465211, , Podzámska 32, 94002 Nové Zámky,
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Auto Trader EU s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Podzámska č. 32, 940 02 Nové Zámky, IČO: 44 465 211, zastúpený likvidátorom: JUDr. Petra Štofková so sídlom Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Auto Trader EU s.r.o. „v likvidácii“ so sídlom Podzámska č. 32, 940 02 Nové Zámky, IČO: 44 465 211, takto
Rozhodnutie:
Súd začína konkurzné konanie na dlžníka: Auto Trader EU s.r.o. „v likvidácii“ so sídlom Podzámska č. 32, 940 02 Nové Zámky, IČO: 44 465 211.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Oznam: