Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/626/2019

(FO) Dinko Marián (27.03.1967)

Nová 1283, 07801 Sečovce

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
15.1.2021
Dátum zverejnenia:
22.01.2021
Zverejnený v OV č.:
14/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
26OdK/626/2019
ICS:
7119217133
Vydal:
JUDr. Róbert Zsiga
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník:
Marián Dinko IČO 66434611, , Nová 1283/22, 07801 Sečovce, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Marián Dinko IČO 66434611, , Nová 1283/22, 07801 Sečovce, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Dinko, narodený: 27.03.1967, bytom: Nová 1283/22, 078 01 Sečovce, podnikajúci pod obchodným menom: Marián Dinko, s miestom podnikania: Nádražní 172, 25 246 Vrané nad Vltavou, Česká republika, IČO: 66 434 611 o odvolaní správcu podstaty takto
Rozhodnutie:
I. O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360. II. Ustanovuje nového správcu podstaty: JUDr. Mária Lányiová, so sídlom kancelárie: Štefánikova 50, 040 01 Košice, zn. správcu: S1937. III. Ukladá novému správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca. IV. Ukladá novému správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania. V. Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. VI. Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným správcom. VII. Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť. VIII. Zrušuje výroky XI. a XII. v uznesení Okresného súdu Košice I č. k. 26OdK/626/2019-76 zo dňa 08.09.2020. IX. Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke. X. Poukazuje novému správcovi podstaty: JUDr. Mária Lányiová, so sídlom kancelárie: Štefánikova 50, 040 01 Košice, zn. správcu: S1937; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. XI. U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-2407/2019 na účet nového správcu podstaty: JUDr. Mária Lányiová, so sídlom kancelárie: Štefánikova 50, 040 01 Košice, zn. správcu: S1937; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie odvolaný správca, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I, a to v troch vyhotoveniach. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (ust. § 363 CSP). Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (ust. § 364 CSP). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že a) neboli splnené procesné podmienky, b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces, c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (ust. § 365 ods. 1 CSP). Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie vo veci samej (ust. § 365 ods. 2 CSP). Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (ust. § 365 ods. 3 CSP).
Oznam: