Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/485/2020

(FO) Kajaba Anton (04.11.1969)

Partizánske , 95801 Partizánske

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
22.01.2021
Zverejnený v OV č.:
14/2021
Dlžník:
Anton Kajaba IČO 04.11.1969, , Bernolákova 859/5, 958 01 Partizánske ,
Správca:
JUDr. Karol Porubčin , Centrum 27/32, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
38OdK/485/2020
Spisová značka správcu:
38OdK/485/2020-S297
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznámenie o skončení konkurzu

 

JUDr. Karol Porubčin, správca konkurznej podstaty dlžníka: Anton Kajaba, nar. 04.11.1969, trvale bytom Partizánske, sp. zn. 38OdK/485/2020 zo dňa 12.11.2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZoKR“), oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZoKR, ktorý správca vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZoKR.

V zmysle § 167 v ods. 1 ZoKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZoKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.

JUDr. Karol Porubčin, správca