Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/309/2020

(FO) Riečanová Zdenka (30.10.1981)

Priehrada 12 , 97409 Banská Bystrica

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
25.01.2021
Zverejnený v OV č.:
15/2021
Dlžník:
Zdenka Riečanová IČO 30.10.1981, , Priehrada 3643/12, 974 09 Banská Bystrica,
Správca:
, A. Matušku 1, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/309/2020
Spisová značka správcu:
S1578/2OdK/309/2020
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Správca konkurznej podstaty  ruší zverejnené ponukové konanie v OV č. 8/2021  na predaj majetku zapísaného vo všeobecnej konkurznej podstate:

Druh majetku: Hnuteľná vec:

osobné motorové vozidlo SUZUKI SWIFT, farba biela, druh paliva benzín, 66 KW

v nadväznosti na prijaté opatrenia  v súvislosti s pandémiou COVID 19 o povinnosti správcu upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku.

JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár

V Banskej Bystrici, dňa 19.01.2021