Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/487/2020

(FO) Béky František (30.08.1978)

Braväcovo 39, 97664 Braväcovo

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
28.01.2021
Zverejnený v OV č.:
18/2021
Dlžník:
Béky František IČO 30.08.1978, , Braväcovo 39, 97664 Braväcovo,
Správca:
, Pod Urpínom 5, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/487/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/487/2020 S1878
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Spoločnosť Recovery group, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka František Béky, nar. 30.08.1978, trvale bytom Braväcovo 39, 976, 64 Beňuš, konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod č. kon. 5OdK/487/2020, oznamuje upustenie od speňažovania majetku dlžníka vo verejnom ponukovom konaní zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 4/2021 dňa zo dňa 08.01.2021, K000830, podľa ust. § 10 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.