(PO) Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, IČO 31724582

Moskovská 13, 81108 Bratislava

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
28.01.2021
Zverejnený v OV č.:
18/2021
Dlžník/Úpadca:
Chemko, a. s. Strážske v likvidácii IČO 31724582, , Moskovská 13 / 0, 81108 Bratislava,
Správca:
Mgr. Miloš Ágg , Lužná 6, 85104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/57/2018
Spisová značka správcu:
8K/57/2018 S1233
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Číslo súpisovej zložky: 116

Druh súpisovej zložky: peňažná pohľadávka

Opis súpisovej zložky: peňažná pohľadávka voči dlžníkovi ZACHEM, a.s. Strážske, Námestie osloboditeľov 70, 07101 Michalovce, IČO: 31730191, trovy konania OS Michalovce, sp.zn. 9Cbs/94/2003, v spojení s uznesením Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 1ObdoV/12/2019 uznesenie z 24.9.2020

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 4496,58 EUR

Deň zápisu: 25.1.2021

Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi