(PO) VOKAS spol. s r.o. v konkurze, IČO 35798106

Mierová 54, 90044 Tomášov

Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
01.02.2021
Zverejnený v OV č.:
20/2021
Dlžník/Úpadca:
VOKAS spol. s r.o. v konkurze IČO 35798106, , Mierová 54 / 0, 90044 Tomášov,
Správca:
Mgr. Jana Lenková , Krížna 38, 81107 Bratislava,
Spisová značka súdu:
3K/76/2009
Spisová značka správcu:
3K/76/2009 S1211
Druh:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
Text:

SKP úpadcu VOKAS spol. s r.o., so sídlom Mierová 54, 900 44 Tomášov, IČO: 35 798 106 (úpadcu) týmto s poukazom na zrejmé chyby v počítaní opravuje konečný rozvrh výťažku zo  speňaženia konkurznej podstaty úpadcu zverejnený v Obchodnom vestníku č. 13/2021 zo dňa 21. 01. 2021 pod K003299, a to v nasledovnom rozsahu tak, že:

vo všeobecnej časti  konečného rozvrhu v štvrtom odseku bod 1. opravuje číselný údaj tak, že predmetný bod po oprave znie nasledovne:  

  1. Daňový úrad Senec s pohľadávkou vo výške 58.883,01 Eur s účinnosťou od 05.04.2011 (PP uznesenie o   postúpení pohľadávok),

Tabuľka konečného rozvrhu výťažku nezabezpečených veriteľov po oprave vyššie uvedeného číselného údaju znie nasledovne: 

 

KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

 

Por. č.

pohľ.

Veriteľ

Prihlásená

suma

pohľadávky

EUR

Zistená

suma

pohľadávky

EUR

Uspokojenie

EUR

(percentuálny podiel

zistených pohľ.)

Veriteľ

spolu

EUR

1.

Slovenská konsolidačná, a.s.

  116.132,92

  116.132,92

                      87,32 %

        19.263,03

2.

Slovenský rozhlas

           83,65

           83,65

                        0,06 %

               13,88

3.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

         320,89

         320,89

                        0,24 %

               53,23

4.

Union poisťovňa, a.s.

         792,89

         792,89

                        0,60 %

             131,52

5.

VB leasing, a.s.

    12.229,53

    12.229,53

                        9,20 %

          2.028,52

6.

Dôvera poisťovňa, a.s.

      3.435,71

      3.435,71

                        2,58 %

             569,88

 

CELKOVO:

 

 

  132.995,59

 

  132.995,59

 

                         100 %

 

22.060,05 EUR

Ostatné časti konečného rozvrhu zostávajú bezo zmien.  

V Bratislave, 28.01.2021

Mgr. Jana Lenková, SKP