(PO) Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, IČO 31724582

Moskovská 13, 81108 Bratislava

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
12.02.2021
Zverejnený v OV č.:
29/2021
Dlžník/Úpadca:
Chemko, a. s. Strážske v likvidácii IČO 31724582, , Moskovská 13 / 0, 81108 Bratislava,
Správca:
Mgr. Miloš Ágg , Lužná 6, 851 04 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/57/2018
Spisová značka správcu:
8K/57/2018 S1233
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Číslo súpisovej zložky: 117

Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota

Opis súpisovej zložky: obchodný podiel úpadcu v obchodnej spoločnosti Chemko Light Stabilizers s. r. o. v likvidácii, Hattalova 12/C, 83103 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 36205443, zapísaná v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 112338/B, spoločnosť s ručením obmedzeným, veľkosť obchodného podielu a rozsah splatenia vkladu: 1509076,00 eur, podiel na imaní spoločnosti: 100%,

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 1,00 EUR

Deň zápisu: 9.2.2021

Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi

 

Číslo súpisovej zložky: 118

Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota

Opis súpisovej zložky: obchodný podiel úpadcu v obchodnej spoločnosti CHEMIK, s.r.o. v likvidácii, Hattalova 12/C, 83103 Bratislava, IČO: 36200956, zapísaná v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 62587/B, spoločnosť s ručením obmedzeným, veľkosť obchodného podielu a rozsah splatenia vkladu: 53110,270199 eur, podiel na imaní spoločnosti: 100%,

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 1,00 EUR

Deň zápisu: 9.2.2021

Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi

 

Číslo súpisovej zložky: 119

Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota

Opis súpisovej zložky: obchodný podiel úpadcu v obchodnej spoločnosti ZELMA, a.s. Strážske v likvidácii, Hattalova 12/C, 83103 Bratislava, IČO: 36197408, zapísaná v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5010/B, akciová spoločnosť, úpadca je akcionárom spoločnosti- počet akcií 5000, zaknihované, na meno, menovitá hodnota 33,19 eur, podiel na základnom imaní: 165950,00 eur, podiel na imaní spoločnosti: 100%,

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 1,00 EUR

Deň zápisu: 9.2.2021

Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi

 

Číslo súpisovej zložky: 120

Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota

Opis súpisovej zložky: obchodný podiel úpadcu v obchodnej spoločnosti MARCHEM, a.s. v likvidácii, Hattalova 12/C, 83103 Bratislava, IČO: 36210889, zapísaná v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 4569/B, akciová spoločnosť, úpadca je akcionárom spoločnosti- počet akcií 15000, zaknihované, na meno, menovitá hodnota 33,19 eur, podiel na základnom imaní: 497850,00 eur, podiel na imaní spoločnosti: 100%,

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 1,00 EUR

Deň zápisu: 9.2.2021

Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi