Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/360/2020

(FO) Miškovič Miroslav (13.02.1957)

Saleziánov 1283, 07101 Michalovce

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
18.02.2021
Zverejnený v OV č.:
33/2021
Dlžník:
Miškovič Miroslav IČO 13.02.1957, , Saleziánov 1283 / 6, 07101 Michalovce,
Správca:
, Thurzova 6, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/360/2020
Spisová značka správcu:
32OdK/360/2020 S1942
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

LM recovery k.s., správca podstaty dlžníka Miroslav Miškovič, nar.: 13.02.1957, bytom: Saleziánov 6, 071 01 Michalovce oznamuje účastníkom konkurzného konania č.k.: 32OdK/360/2020, že veriteľ:

POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

doručil správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 15.02.2021 prihlášku nezabezpečenej pohľadávky:

Prihlásená pohľadávka: úroky  2.604 €, celková suma 2.604  €
 

LM recovery k.s., správca oznamuje, že prihlásená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v zmysle § 28 ods. 3 ZKR.

za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár