Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/481/2019

(FO) Križan Mário (10.07.1976)

Ivanovce 303, 91305 Ivanovce

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
11.2.2021
Dátum zverejnenia:
18.02.2021
Zverejnený v OV č.:
33/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka:
40OdK/481/2019
ICS:
3119205535
Vydal:
Mgr. Patricie Kepeňová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Trenčín
Dlžník:
Mário Križan , Ivanovce 303, 91305 Ivanovce, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Mário Križan , Ivanovce 303, 91305 Ivanovce, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Mário Križan, nar. 10.7.1976, trvale bytom 913 05 Ivanovce 303, takto
Rozhodnutie:
I. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Juraj Macík, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1707.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Oznam: