(PO) ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./, IČO 31651585

Južná trieda 95, 04124 Košice

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
9.2.2021
Dátum zverejnenia:
23.02.2021
Zverejnený v OV č.:
36/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
26K/11/2020
ICS:
7120208639
Vydal:
JUDr. Róbert Zsiga
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník/Úpadca:
ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./ IČO 31651585, , Južná trieda 95, 04124 Košice, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Dom Zdravého Života, a. s. IČO 50458833, , Suché Mýto 1, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./ IČO 31651585, , Južná trieda 95, 04124 Košice, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Dom Zdravého Života, a. s., so sídlom Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 458 833, zast.: BBH advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, IČO: 36 713 066 proti dlžníkovi: ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./, so sídlom: Južná trieda 95, 041 24 Košice, IČO: 31 651 585, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
Rozhodnutie:
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./, so sídlom: Južná trieda 95, 041 24 Košice, IČO: 31 651 585.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie, už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra (§ 14 ZKR).
Oznam: