(PO) Arca Capital Slovakia, a.s., IČO 35868856

Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
17.2.2021
Dátum zverejnenia:
23.02.2021
Zverejnený v OV č.:
36/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
27K/5/2021
ICS:
1121200913
Vydal:
JUDr. Lea Gubová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
Arca Capital Slovakia, a.s. IČO 35868856, , Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Odborové združenie železničiarov IČO 30844371, , Legionárska 27, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika Arca Capital Slovakia, a.s. IČO 35868856, , Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Odborové združenie železničiarov, so sídlom Legionárska 3551/27, 831 04 Bratislava, IČO: 30 844 371, zast. Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o., so sídlom Hlavná 6, 927 01 Šaľa, IČO: 47 241 543 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 868 856 takto
Rozhodnutie:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 868 856.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: a)dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b)na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c)na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, d)konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e)nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra. Ak zákon č 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii neustanovuje inak, účinky začatia konkurzného konania zanikajú vyhlásením konkurzu alebo zverejnením uznesenia, ktorým sa konkurzné konanie končí v Obchodnom vestníku.
Oznam: