(PO) GURMÁN FESTIVALY s. r. o., v likvidacii, IČO 50610031

Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
15.2.2021
Dátum zverejnenia:
23.02.2021
Zverejnený v OV č.:
36/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
27K/2/2021
ICS:
1121200274
Vydal:
JUDr. Lea Gubová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
GURMÁN FESTIVALY s. r. o., v likvidacii IČO 50610031, , Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Navrhovatelia:
GURMÁN FESTIVALY s. r. o., v likvidacii IČO 50610031, , Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika Recovery and Bankruptcy Advosory s.r.o. IČO 52696880, , Svňtovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: GURMÁN FESTIVALY s. r. o., v likvidácii so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 610 031, v mene ktorého návrh podal likvidátor: Recovery and Bankruptcy Advisory s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 696 880 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: GURMÁN FESTIVALY s. r. o., v likvidácii so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 610 031 takto
Rozhodnutie:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi : GURMÁN FESTIVALY s. r. o., v likvidácii so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 610 031
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje. e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: