(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Súpis oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
24.02.2021
Zverejnený v OV č.:
37/2021
Dlžník/Úpadca:
INTERMONT a.s. IČO 30840198, , Kukučínova 20 / 0, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová , PhD. , Dolná 6A, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2K/7/2018
Spisová značka správcu:
2K/7/2018 S1293
Druh:
Súpis oddelenej podstaty
Text:

SÚPIS MAJETKU – opätovné stanovenie hodnoty

Oddelená podstata

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, správca konkurznej podstaty úpadcu: INTERMONT a.s., so sídlom Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 840 198, sp. zn.: 2K/7/2018, v zmysle ustanovenia § 77 ods. 6  zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov opätovne stanovuje hodnotu časti majetku zapísaného do oddelenej podstaty:

  • Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21 814 99 Bratislava, IČO: 35776005

Poradové číslo majetku: 1.

Súpisová zložka - Byty a nebytové priestory

popis

byt v bytovom dome na Ipeľskej ul.

obec

Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice

štát

Slovenská republika

ulica

Ipeľská

orientačné číslo vchodu

5

číslo bytu alebo nebytového priestoru

3

číslo poschodia

prízemie

podiel na spoločných častiach, na spoločných zariadeniach, na príslušenstve, na pozemku a na priľahlom pozemku

6988/321244

názov katastrálneho územia

Podunajské Biskupice

číslo listu vlastníctva

3986

súpisné číslo

5139

parcelové číslo

5551

spoluvlastnícky podiel

1/1

Súpisová hodnota

134.000,00 Eur

  • Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 12.08.2019
  • Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty: §67 ods. 1 ZKR

 

K vyššie uvedenej súpisovej zložke majetku (p. č. 1) sa vzťahuje nasledovné zabezpečovacie právo prihlásené samostatným prihláškami („ZP“)

Por. č. pohľ.

Druh

Zabezpečená suma:

Deň vzniku ZP

Poradie

Právny dôvod zab. Práva

131

Záložné právo

326,87

31.7.2015

prvé

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 20567775/2015 zo dňa 24.07.2015 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 17.08.2015, por. č. v rozhodnutí 1

132

Záložné právo

2.455,69

9.9.2015

druhé

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 20754302/2015 zo dňa 02.09.2015 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 24.09.2015, por. č. v rozhodnutí 1

133

Záložné právo

2.811,98

6.5.2016

tretie

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 103038764/2016 zo dňa 29.04.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 16.09.2016, por. č. v rozhodnutí 2

134

Záložné právo

272,10

6.5.2016

tretie

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 103038764/2016 zo dňa 29.04.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 16.09.2016, por. č. v rozhodnutí 3,

135

Záložné právo

15,26

6.5.2016

tretie

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 103038764/2016 zo dňa 29.04.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 16.09.2016, por. č. v rozhodnutí 1,

136

Záložné právo

679,69

7.10.2016

deviate

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 104018197/2016 zo dňa 30.09.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 24.10.2016, por. č. v rozhodnutí 2,

137

Záložné právo

7.542,56

7.10.2016

deviate

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 104018197/2016 zo dňa 30.09.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 24.10.2016, por. č. v rozhodnutí 1,

138

Záložné právo

1.803,81

11.11.2016

desiate

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 104241492/2016 zo dňa 07.11.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 28.11.2016, por. č. v rozhodnutí 1,

139

Záložné právo

5.594,29

22.12.2016

štvrté

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 104340837/2016 zo dňa 22.11.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 19.12.2016, por. č. v rozhodnutí 1

140

Záložné právo

81,02

28.7.2017

piate

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 101629621/2017 zo dňa 25.07.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 14.08.2017, por. č. v rozhodnutí 1,

143

Záložné právo

4,62

11.01.2018

siedme

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 102601249/2017 zo dňa 18.12.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 26.01.2018, por. č. v rozhodnutí 1,

144

Záložné právo

37,37

22.01.2018

šieste

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 100137613/2018 zo dňa 16.01.2018 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 06.02.2018, por. č. v rozhodnutí 1.

145

Záložné právo

31.817,25

31.7.2015

prvé

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 20567775/2015 zo dňa 24.07.2015 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 17.08.2015, por. č. v rozhodnutí 3.

146

Záložné právo

53.412,52

8.7.2016

jedenáste

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 103386398/2016 zo dňa 22.06.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 25.07.2016, por. č. v rozhodnutí 1. až 12

147

Záložné právo

49.545,97

22.1.2018

šieste

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 100137613/2018 zo dňa 16.01.2018 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 06.02.2018, por. č. v rozhodnutí 2. až 13.,

148

Záložné právo

1.869,7

11.01.2018

siedme

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 102601249/2017 zo dňa 18.12.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 26.01.2018, por. č. v rozhodnutí 2

149

Záložné právo

60,00

29.03.2017

ôsme

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 100521340/2017 zo dňa 23.03.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 13.04.2017, por. č. v rozhodnutí 1,

150

Záložné právo

269,1

11.01.2018

siedme

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 102601249/2017 zo dňa 18.12.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 26.01.2018, por. č. v rozhodnutí 3,

151

Záložné právo

2.076,3

11.01.2018

siedme

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 102601249/2017 zo dňa 18.12.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 26.01.2018, por. č. v rozhodnutí 4,

152

Záložné právo

3.909,29

06.05.2016

tretie

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 103038764/2016 zo dňa 29.04.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 16.09.2016, por. č. v rozhodnutí 4.

153

Záložné právo

1.391,66

29.03.2017

ôsme

 Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 100521340/2017 zo dňa 23.03.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 13.04.2017, por. č. v rozhodnutí 2.

154

Záložné právo

2.880,00

07.10.2016

deviate

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 104018197/2016 zo dňa 30.09.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 24.10.2016, por. č. v rozhodnutí 3,

155

Záložné právo

2.880,00

09.09.2015

druhé

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 20754302/2015 zo dňa 02.09.2015 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 24.09.2015, por. č. v rozhodnutí 2,

156

Záložné právo

2.880,00

28.07.2017

piate

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 101629621/2017 zo dňa 25.07.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 14.08.2017, por. č. v rozhodnutí 2

 

Poradové číslo majetku: 2.

Súpisová zložka - Byty a nebytové priestory

popis

Nebytový priestor – garážový box

obec

Bratislava- mestská časť Karlova Ves

štát

Slovenská republika

ulica

Ľ. Fullu

orientačné číslo vchodu

2

číslo bytu alebo nebytového priestoru

Priestor 2 - 327

číslo poschodia

3

podiel na spoločných častiach, na spoločných zariadeniach, na príslušenstve, na pozemku a na priľahlom pozemku

1/123

názov katastrálneho územia

Karlova Ves

číslo listu vlastníctva

2501

súpisné číslo

3097

parcelové číslo

1669/26

spoluvlastnícky podiel

1/1

Súpisová hodnota

30.400,00 Eur

  • Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 12.08.2019
  • Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty: §67 ods. 1 ZKR

 

K vyššie uvedenej súpisovej zložke majetku (p. č. 2) sa vzťahuje nasledovné zabezpečovacie právo prihlásené samostatným prihláškami („ZP“):

Por. č. pohľ.

Druh

Zabezpečená suma:

Deň vzniku ZP

Poradie

Právny dôvod zab. Práva

136

Záložné právo

679,69

07.10.2016

tretie

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 104018197/2016 zo dňa 30.09.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 24.10.2016, por. č. v rozhodnutí 2,

137

Záložné právo

7.542,56

07.10.2016

tretie

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 104018197/2016 zo dňa 30.09.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 24.10.2016, por. č. v rozhodnutí 1,

138

Záložné právo

1.803,81

11.11.2016

druhé

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 104241492/2016 zo dňa 07.11.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 28.11.2016, por. č. v rozhodnutí 1,

139

Záložné právo

5.594,29

22.12.2016

desiate

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 104340837/2016 zo dňa 22.11.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 19.12.2016, por. č. v rozhodnutí 1

140

Záložné právo

81,02

28.07.2017

deviate

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 101629621/2017 zo dňa 25.07.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 14.08.2017, por. č. v rozhodnutí 1,

141

Záložné právo

167,43

30.11.2017

piate

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 102445976/2017 zo dňa 23.11.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 15.12.2017, por. č. v rozhodnutí 1,

142

Záložné právo

346,17

30.11.2017

piate

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 102445976/2017 zo dňa 23.11.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 15.12.2017, por. č. v rozhodnutí 2,

143

Záložné právo

4,62

11.01.2018

ôsme

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 102601249/2017 zo dňa 18.12.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 26.01.2018, por. č. v rozhodnutí 1,

144

Záložné právo

37,37

22.1.2018

šieste, siedme

I. Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 100388952/2018 zo dňa 16.02.2018 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 15.03.2018, por. č. v rozhodnutí 13 II. Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 100137613/2018 zo dňa 16.01.2018 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 06.02.2018, por. č. v rozhodnutí 1.

146

Záložné právo

53.412,52

08.07.2016

prvé

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 103386398/2016 zo dňa 22.06.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 25.07.2016, por. č. v rozhodnutí 1. až 12

147

Záložné právo

49.545,97

22.01.2018

šieste, siedme

I. Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 100388952/2018 zo dňa 16.02.2018 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 15.03.2018, por. č. v rozhodnutí 1. až 12. Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 100137613/2018 zo dňa 16.01.2018 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 06.02.2018, por. č. v rozhodnutí 2. až 13.,

148

Záložné právo

1.869,7

11.01.2018

ôsme

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 102601249/2017 zo dňa 18.12.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 26.01.2018, por. č. v rozhodnutí 2

149

Záložné právo

60,00

29.03.2017

štvrté

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 100521340/2017 zo dňa 23.03.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 13.04.2017, por. č. v rozhodnutí 1,

150

Záložné právo

269,1

11.01.2018

ôsme

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 102601249/2017 zo dňa 18.12.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 26.01.2018, por. č. v rozhodnutí 3,

151

Záložné právo

2.076,3

11.01.2018

ôsme

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 102601249/2017 zo dňa 18.12.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 26.01.2018, por. č. v rozhodnutí 4,

153

Záložné právo

1.391,66

29.03.2017

štvrté

 Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 100521340/2017 zo dňa 23.03.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 13.04.2017, por. č. v rozhodnutí 2.

154

Záložné právo

2.880,00

07.10.2016

tretie

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 104018197/2016 zo dňa 30.09.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 24.10.2016, por. č. v rozhodnutí 3,

156

Záložné právo

2.880,00

28.07.2017

deviate

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 101629621/2017 zo dňa 25.07.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 14.08.2017, por. č. v rozhodnutí 2

 

Advisors k.s.

správca