Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/481/2019

(FO) Križan Mário (10.07.1976)

Ivanovce 303, 91305 Ivanovce

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
25.02.2021
Zverejnený v OV č.:
38/2021
Dlžník:
Križan Mário IČO 10.07.1976, , Ivanovce 303, 91305 Ivanovce,
Správca:
JUDr. Juraj Macík , Palackého 85/5, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/481/2019
Spisová značka správcu:
40OdK/481/2019 S1707
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, správca dlžníka: Mário Križan, nar. 10.7.1976, trvale bytom 913 05 Ivanovce 303, v zmysle § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.

Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK18 8330 0000 0026 0175 4333; variabilný symbol je číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol: 024; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

JUDr. Juraj Macík, správca