Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/481/2019

(FO) Križan Mário (10.07.1976)

Ivanovce 303, 91305 Ivanovce

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
25.02.2021
Zverejnený v OV č.:
38/2021
Dlžník:
Križan Mário IČO 10.07.1976, , Ivanovce 303, 91305 Ivanovce,
Správca:
JUDr. Juraj Macík , Palackého 85/5, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/481/2019
Spisová značka správcu:
40OdK/481/2019 S1707
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, správca dlžníka: Mário Križan, nar. 10.7.1976, trvale bytom 913 05 Ivanovce 303, oznamuje, že účastníci konania, ich zástupcovia, prípadne ďalšie oprávnené osoby môžu na žiadosť nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08.30 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.30 hod..

Toho, kto požiada o nahliadnutie do spisu, správca zapíše do poradovníka. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne v sídle kancelárie správcu, telefonicky na tel.: 0915 265 310, alebo e-mailom na adrese: spravca@maciklegal.sk

JUDr. Juraj Macík, správca