Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/31/2021

(FO) Buchta Peter (26.12.1977)

Šafárikova 4455, 95501 Topoľčany

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
26.02.2021
Zverejnený v OV č.:
39/2021
Dlžník:
Buchta Peter IČO 26.12.1977, , Šafárikova 4455/15, 95501 Topoľčany,
Správca:
JUDr. Marek Majerčík , Štefánikova 7, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
31OdK/31/2021
Spisová značka správcu:
31OdK/31/2021 S2016
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Marek Majerčík, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Buchta, nar. 26.12.1977, bytom Šafárikova 4455/15, 955 01 Topoľčany, v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) a § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcim pohľadávku iného veriteľa, že kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky možno zložiť na bankový účet: SK50 1100 0000 0029 4509 6338.

Podľa ust. § 32 ods. 7 ZoKR:

„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“

Podľa ust. § 32 ods. 19 ZoKR:

„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“

 

JUDr. Marek Majerčík, správca