Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/214/2020

(FO) Hudcovský Branislav (27.04.1973)

Ulica J. Hašku 801, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
01.03.2021
Zverejnený v OV č.:
40/2021
Dlžník:
Hudcovský Branislav IČO 27.04.1973, , Ulica J. Hašku 801 / 20, 91501 Nové Mesto nad Váhom,
Správca:
JUDr. Juraj Macík , Palackého 85/5, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/214/2020
Spisová značka správcu:
38OdK/214/2020 S1707
Druh:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1707, správca konkurznej podstaty dlžníka: Branislav Hudcovský, nar. 27.04.1973, trvale bytom Ulica J. Hašku 801/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dopĺňa súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916, o nižšie uvedené súpisové zložky majetku:

1. nehnuteľností zapísaných v LV č. 61 vedenom Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor pre okres Nové Mesto nad Váhom, obec Považany, katastrálne územie Považany:

Pozemky:

Parcelné číslo

Výmera v m²

Druh pozemku

Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota v EUR

495/1

495

Zastavaná plocha a nádvorie

1/2

5 200,00 EUR

 

2. nehnuteľností zapísaných v LV č. 256 vedenom Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor pre okres Nové Mesto nad Váhom, obec Považany, katastrálne územie Považany:

Pozemky:

Parcelné číslo

Výmera v m²

Druh pozemku

Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota v EUR

496

99

Zastavaná plocha a nádvorie

1/1

2 970,00 EUR

497

101

Zastavaná plocha a nádvorie

1/1

3 030,00 EUR

498/1

383

Záhrada

1/1

3 830,00 EUR

498/3

399

Záhrada

1/1

3 990,00 EUR

501/1

880

Záhrada

1/1

8 800,00 EUR

 

Stavby:

Súpisné číslo

Na parcele číslo

Popis stavby

Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota v EUR

90

496

Rodinný dom

1/1

4 900,00 EUR

91

497

Rodinný dom

1/1

4 900,00 EUR

 

3. nehnuteľností zapísaných v LV č. 257 vedenom Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor pre okres Nové Mesto nad Váhom, obec Považany, katastrálne územie Považany:

Parcelné číslo

Výmera v m²

Druh pozemku

Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota v EUR

498/2

82

Záhrada

1/2

410,00 EUR

501/2

22

Záhrada

1/2

105,00 EUR

Deň zapísania do súpisu: 26.01.2021

Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR

JUDr. Juraj Macík, správca