Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/494/2020

(FO) Dováľová Eva (12.05.1953)

Ulica Maloveská 2247/54 , 98401 Lučenec

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Dátum zverejnenia:
04.03.2021
Zverejnený v OV č.:
43/2021
Dlžník:
Eva Dováľová IČO 12.05.1953, , Ulica maloveská 2247/54, 984 01 Lučenec,
Správca:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková , Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/494/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/494/2020 S1933
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Text:

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: Eva Dováľová, nar. 12.05.1953, trvale bytom Ulica maloveská 2247/54, 984 01 Lučenec, obchodné meno: Eva Dováľová-DOVAST, s miestom podnikania Maloveská 54, 984 01 Lučenec, IČO: 34 680 012 v zmysle ust. § 167v ods.2 č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca