Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. 51K/312/1998

(PO) STAVEBNO-SERVISNÝ PODNIK a.s., IČO 31562922

Bánovská cesta , 01001 Žilina

ECLI:SK:KSBB:2021:6098899343.3 Sp. zn.: 51K/312/1998-44...
Dátum zverejnenia:
05.03.2021
Zverejnený v OV č.:
44/2021
Krajský súd v Banskej Bystrici
51K/312/1998, STAVEBNO-SERVISNÝ PODNIK, a.s. " v konkurze", IČO: 31562922, Bánovská cesta , Žilina,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

 

ECLI:SK:KSBB:2021:6098899343.3

 

Sp. zn.: 51K/312/1998-4447

 

IČS: 6098899343

 

   UZNESENIE

 

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu STAVEBNO-SERVISNÝ PODNIK, a. s.„ v konkurze“, Bánovská cesta, 010 01 Žilina, IČO: 31 562 922, za ktorého koná správca konkurznej podstaty úpadcu JUDr. Ján Čipka, Ul. Partizánska č. 197, 981 01 Hnúšťa, o návrhu správcu na zvolanie schôdze konkurzných veriteľov, takto

 

r o z h o d o l :

 

z v o l á v a

 

schôdzu konkurzných veriteľov na deň

25. marca (štvrtok) 2021 o 10.00 h. na č. dverí 113, prízemie

v budove Krajského súdu v Banskej Bystrici, Ul. Skuteckého č. 7,

na návrh JUDr. Jána Čipku, Ul. Partizánska č. 197, 981 01 Hnúšťa, správcu konkurznej podstaty úpadcu: STAVEBNO-SERVISNÝ PODNIK, a. s.„ v konkurze“, Bánovská cesta, 010 01 Žilina, IČO: 31 562 922

 

 

P R O G R A M:

  1.  Informácia správcu o stave prebiehajúceho konkurzného konania,
  2. Odsúhlasenie návrhu na mimosúdne ukončenie súdnych konaní v konkurze sp. zn. 51K/312/1998 v zmysle návrhu zo dňa 6. marca 2020 podaným Milanom Poláčekom, Okružná 118/8, Čadca, spoločnosťami SPN, v. o. s., Krásno nad Kysucou a NOVEL s. r. o., Palárikova 88, 022 01 Čadca

P o u č e n i e  :  

 

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj  výpis z obchodného registra.

Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácii plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

 

 

V Banskej Bystrici, dňa  3. marca 2021

 

 

                                                                            JUDr. Miroslava Púchovská

                                                                                             s u d k y ň a