Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-4K/11/2017

(PO) CONTROL.ING, s. r. o., IČO 44878168

Gozovská 80/42, 90055 Lozorno

P R E D V O L A N I E ...
Dátum vydania:
26.2.2021
Dátum zverejnenia:
05.03.2021
Zverejnený v OV č.:
44/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
4K/11/2017
ICS:
1117203902
Vydal:
Mgr. Veronika Ileninová
Vydal FN:
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
CONTROL.ING, s. r. o. IČO 44878168, , Gozovská 80/42, 90055 Lozorno, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Slovenská konsolidačná IČO 35776005, Slovenská republika Finančné riaditeľstvo IČO 42499500, Slovenská republika 1st. restructuring , Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, Slovenská republika CONTROL.ING, s. r. o. IČO 44878168, , Gozovská 80/42, 90055 Lozorno, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE spisovú značku: 4K/11/2017 (s poučením o procesných právach a povinnostiach) Okresný súd Bratislava I v právnej veci V právnej veci žalobcu 1st. restructuring, k.s., komplementár - Mgr. Stanislav Hutňan, Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, číslo správcu S1797, IČO: 50 151 959, proti žalovanému Michal Janeček, Starohorská 28, 974 11 Banská Bystrica, nariaďuje pojednávanie na deň 06.05.2021 (štvrtok) o 10:00 hod. na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, (pracovisko Medená 22), 812 44 Bratislava, miestnosť č. dverí : 106 (1. poschodie) na ktoré sa predvoláva: 1) 1 st restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu CONTROLING.ING, s.r.o. 2) Michal Janeček, Starohorská 28, 974 11 Banská Bystrica Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.). Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.) Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.) Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.) Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. ( § 183 ods. 1 CSP) Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP) Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3 CSP) Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.( § 183 ods. 4 CSP) Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP) Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou V Bratislave, dňa 01.03.2021 Mgr. Veronika Ileninová sudkyňa Za správnosť: Dudášová P O U Č E N I E Nepravdivé údaje sú trestné! Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto: --------------------------------------------------------------------------- P O T V R D E N I E Z A M E S T N Á V A T E Ľ A Potvrdzujem, že predvolaný (á) .................................................................................................................................. pracuje na našom pracovisku v .................................................................................................................................. má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) .....................................€, resp. má mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ................. €. a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od .......................... do .......................... hodín. Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy V..................................................... dňa .................................................. Pečiatka: Podpis: