Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 4R/1/2021

(PO) Roľnícke družstvo Klenovec, IČO 00201839

ul. 1.mája 566, 98055 Klenovec

Začiatok reštrukturalizačného konania
Dátum vydania:
26.2.2021
Dátum zverejnenia:
08.03.2021
Zverejnený v OV č.:
45/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
4R/1/2021
ICS:
6121248830
Vydal:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník:
Roľnícke družstvo Klenovec IČO 00201839, , ul. 1.mája 566/0, 98055 Klenovec, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Roľnícke družstvo Klenovec IČO 00201839, , ul. 1.mája 566/0, 98055 Klenovec, Slovenská republika
Druh:
Rozhodnutie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Roľnícke družstvo Klenovec, so sídlom ul. 1.mája 566, 980 55 Klenovec, IČO: 00 201 839, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Dr, vložka č. 285/S, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
Rozhodnutie:
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi Roľnícke družstvo Klenovec, so sídlom ul. 1.mája 566, 980 55 Klenovec, IČO: 00 201 839.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Oznam: