Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/46/2021

(FO) Ricková Andrea (03.04.1980)

Mariánske námestie 253/16 , 04425 Medzev

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
12.03.2021
Zverejnený v OV č.:
49/2021
Dlžník:
Ricková Andrea IČO 03.04.1980, , Mariánske námestie 253/16, 04425 Medzev,
Správca:
Ing. Iveta Beslerová , Cukrovarská 26, 07501 Trebišov,
Spisová značka súdu:
32OdK/46/2021
Spisová značka správcu:
32OdK/46/2021 S1275
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Správca podstaty úpadcu v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu:

IBAN: SK66 7500 0000 0040 2652 5700.

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Doplňujúca poznámka: meno veriteľa, číslo konania

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.