(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
16.03.2021
Zverejnený v OV č.:
51/2021
Dlžník/Úpadca:
INTERMONT a.s. IČO 30840198, , Kukučínova 20 / 0, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
, Dolná 6, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2K/7/2018
Spisová značka správcu:
2K/7/2018 S1590
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, správca konkurznej podstaty úpadcu: INTERMONT a.s., so sídlom Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 840 198, sp. zn. 2K/7/2018 v zmysle ustanovenia §34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 30.04.2021 (piatok) o 11:00 hod. na adrese: Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica.

Predmetom schôdze veriteľov bude:

1. Otvorenie

2. Voľba veriteľského výboru

3. Záver

Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 10:30 hod. Veriteľ je povinný predložiť pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby originál alebo kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom, resp. poverením na zastupovanie.

V prípade otázok ku konaniu schôdzi veriteľov nás kontaktujte na tel. č. 0948 376 167 alebo e-mailom na: office@advisorsks.sk. Vzhľadom k aktuálnej pandemickej situácii a možnosti obmedzenia konania schôdze zo strany štátnych orgánov žiadame veriteľov, aby svoj záujem o účasť na schôdzi oznámili správcovi vopred mailom najneskôr 5 dní pred konaním schôdze, tak aby ich správca mohol včas informovať o prípadných zmenách a obmedzeniach.