Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/68/2018

(PO) DOBRE MOBILY, s.r.o., IČO 47404116

Panónska cesta 17, 85104 Bratislava

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
24.03.2021
Zverejnený v OV č.:
57/2021
Dlžník/Úpadca:
DOBRE MOBILY, s.r.o. IČO 47404116, , Panónska cesta 17 / 0, 85104 Bratislava,
Správca:
JUDr. Vojtech Agner , Cintorínska 22, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/68/2018
Spisová značka správcu:
8K/68/2018 S1690
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na

prihlasovanie pohľadávok.

Veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava, IČO: 424995000011

Prihláška pohľadávok v celkovej sume: 41 863,08 Eur, doručená dňa 18.03.2021

V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

 

V Bratislave, dňa 19.03.2021

JUDr. Vojtech Agner, správca dlžníka