Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/453/2020

(FO) Billik Peter (15.07.1968)

Ružová dolina 612, 82109 Bratislava-Ružinov

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Dátum zverejnenia:
24.03.2021
Zverejnený v OV č.:
57/2021
Dlžník:
Billik Peter IČO 15.07.1968, , Ružová dolina 612 / 16, 82109 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Lenka Ivanová , Zelená 2, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27OdK/453/2020
Spisová značka správcu:
27OdK/453/2020 S1811
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Text:

JUDr. Lenka Ivanová, správca, so sídlom kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu S 1811 (ďalej aj ako „Správca“) uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 04.11.2020, zverejneným v OV č. 224/2020 dňa 20.11.2020 pod č. k. 27OdK/453/2020 ustanovená do funkcie správcu dlžníka: Peter Billik, nar. 15. 07. 1968, Ružová dolina 612/16, Bratislava, oznamuje, že predmetný konkurz sa podľa ust. § 167v ods. 2 ZoKR ukončuje, nakoľko do 90 od vyhlásenia konkurzu sa do konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.

Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného Správcu.

V Bratislave dňa 19.03.2021

JUDr. Lenka Ivanová, správca