(PO) KTO SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35800470

Hodruša - Hámre 314, 96661 Hodruša - Hámre

Najvyšší súd Slovenskej republi...
Dátum zverejnenia:
29.03.2021
Zverejnený v OV č.:
60/2021
Krajský súd v Banskej Bystrici
55K/4/2003, KTO SLOVAKIA, s.r.o. "v konkurze", IČO: 35800470, Hodruša-Hámre 314 , Hodruša-Hámre ,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

Najvyšší súd

Slovenskej republiky                                                                          4Obo/15/2020

 

UZNESENIE

            Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu JUDr. Gabriely Mederovej a JUDr. Lenky Praženkovej, v konkurznej veci úpadcu KTO SLOVAKIA, s.r.o. „ v konkurze“, so sídlom 966 61 Hodruša-Hámre 314, IČO : 35 800 470, za ktorého koná správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Alena Balážová, so sídlom kancelárie Závodská 24, 010 08 Žilina o rozdelení výťažku vo výške 11.831,33 eur, na odvolanie veriteľa OZETA NEO, a.s., so sídlom Dopravná 2098/9, 955 01 Topoľčany, IČO : 36 329 843 proti rozvrhovému uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 55K/4/2003-1814 z 22. októbra 2020, v bodoch I.,VI., VII. a VIII., takto

r o z h o d o l :

            Najvyšší  súd Slovenskej republiky rozvrhové uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici      č. k.  55K/4/2003 -  1814   z   22.   októbra 2020,   v    bodoch I.,  VI.,  VII.  a   VIII., p o t v r d z u j e .

 

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu nie je prípustný opravný prostriedok ( §206 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 66f zákona č. 328/1991 Zb.)

V Bratislave 29. januára 2021

 

                                                                                              JUDr. Alena Priecelová, v.r.

                                                                                               predsedníčka senátu

 

                                                                                              JUDr. Gabriela Mederová, v.r.

                                                                                                         členka senátu

 

                                                                                              JUDr. Lenka Praženková, v.r.

                                                                                                     členka senátu