(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Dátum zverejnenia:
01.04.2021
Zverejnený v OV č.:
63/2021
Dlžník/Úpadca:
INTERMONT a.s. IČO 30840198, , Kukučínova 20 / 0, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
, Dolná 6, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2K/7/2018
Spisová značka správcu:
2K/7/2018 S1590
Druh:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Text:

Vylúčenie majetku zo súpisu oddelenej podstaty

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, správca konkurznej podstaty úpadcu: INTERMONT a.s., so sídlom Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 840 198, sp. zn.: 2K/7/2018, v zmysle ustanovenia § 81 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vylučuje majetok pod por. č. 9 zo súpisu oddelenej podstaty:

Hnuteľné veci

Por. č.

popis hnuteľnej veci

rok výroby

stav opotrebovanosti

VIN č.

Evidenčn č.

miesto kde sa vec nachádza

hodnota v €

9

AUDI

2005

neznáme

WAUZZZ4E94N007090

BA 530 MM

neznáme

neznáme

 

Spolu súpisová hodnota

0,- €

 

  • Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 12.08.2019
  • Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty: §67 ods. 1 ZKR

Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu oddelenej podstaty:

V zmysle ust. § 81 ods. 1 ZKR: „Ak majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť alebo náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia, správca môže majetok po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu zo súpisu vylúčiť. Správca môže vylúčiť majetok zo súpisu po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu aj vtedy, ak vymáhanie majetku je zjavne neúčelné alebo náklady na jeho vymoženie a následné speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.“

Uvedený majetok nie je možné speňažiť, nakoľko nie je známe, kde sa aktuálne automobil nachádza ani či ešte reálne existuje.

Uloženie záväzného pokynu oddeleného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. zo dňa 16.03.2021 doručeného do kancelárie správcu dňa 25.03.2021, v ktorom udeľuje súhlas s vylúčením predmetného majetku zaradeného do súpisu oddelenej podstaty – zverejnené v OV č. 158/2019 dňa 16.8.2019.

Advisors k.s.

správca