Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/180/2019

(FO) Lalik Ján (24.02.1970)

Slavošovce 283, 04936 Slavošovce

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
30.3.2021
Dátum zverejnenia:
07.04.2021
Zverejnený v OV č.:
65/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
26OdK/180/2019
ICS:
7119204002
Vydal:
JUDr. Róbert Zsiga
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník:
Ján Lalik 283, 04936 Slavošovce, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Ján Lalik 283, 04936 Slavošovce, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Lalik, narodený: 24.02.1970, bytom: Slavošovce 283, 049 36 Slavošovce, o odvolaní správcu podstaty takto
Rozhodnutie:
I. O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Radoslav Demeter, so sídlom kancelárie: Kyjevská 13, 048 01 Rožňava, zn. správcu: S1997. II. Ustanovuje nového správcu podstaty: Mgr. Stanislav Praskai, so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1879. III. Ukladá novému správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca. IV. Ukladá novému správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania. V. Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. VI. Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným správcom. VII. Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Radoslav Demeter, so sídlom kancelárie: Kyjevská 13, 048 01 Rožňava, zn. správcu: S1997 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu. Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur. (§ 102 ods. 1 písm. a) a c), ods. 2, 3 Civilného sporového poriadku)
Oznam: