(PO) ASO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácií, IČO 17082196

Žižkova 4, 04001 Košice

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
29.3.2021
Dátum zverejnenia:
07.04.2021
Zverejnený v OV č.:
65/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
30K/4/2021
ICS:
7121201778
Vydal:
JUDr. Pavel Varga
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník/Úpadca:
ASO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácií IČO 17082196, , Žižkova 4, 04001 Košice, Slovenská republika
Navrhovatelia:
ASO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácií IČO 17082196, , Žižkova 4, 04001 Košice, Slovenská republika ASO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácií IČO 17082196, , Žižkova 4, 04001 Košice, Slovenská republika Správca - Balla Filip, JUDr. Bc. , Kováčska 57, 04001 Košice, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ASO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácií, so sídlom Žižkova 4, Košice, IČO: 17 082 196, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Bc. Filip Balla, správca, so sídlom kancelárie Kováčska 57 , 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto , zn. správcu: S1936, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
Rozhodnutie:
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: ASO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácií, so sídlom Žižkova 4, Košice, IČO: 17 082 196.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR), d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: