Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 26R/1/2021

(PO) CRW Slovakia, s.r.o., IČO 36580635

Drevárska 2, 05201 Spišská Nová Ves

Začiatok reštrukturalizačného konania
Dátum vydania:
29.3.2021
Dátum zverejnenia:
07.04.2021
Zverejnený v OV č.:
65/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
26R/1/2021
ICS:
7121202183
Vydal:
JUDr. Róbert Zsiga
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník:
CRW Slovakia, s.r.o. IČO 36580635, , Drevárska 2, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Navrhovatelia:
CRW Slovakia, s.r.o. IČO 36580635, , Drevárska 2, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika CRW Slovakia, s.r.o. IČO 36580635, , Drevárska 2, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: CRW Slovakia, s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 580 635, zastúpený advokátom JUDr. Matúš Králik, PhD., so sídlom: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie
Rozhodnutie:
Z a č í n a r e š t r u k t u r a l i z a č n é k o n a n i e voči dlžníkovi: CRW Slovakia, s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 580 635.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie. Začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky (§ 114 ods. 1 ZKR): a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok, b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi, d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania; vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné, e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné, f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať, g) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: