(PO) M press, s.r.o. v likvidácii, IČO 45511349

Astronomická 3220/5, 82105 Bratislava

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
29.3.2021
Dátum zverejnenia:
07.04.2021
Zverejnený v OV č.:
65/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
33K/12/2021
ICS:
1121202086
Vydal:
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
M press, s.r.o. v likvidácii IČO 45511349, , Astronomická 3220/5, 82105 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
M press, s.r.o. v likvidácii IČO 45511349, , Astronomická 3220/5, 82105 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: M press, s.r.o., Astronomická 3220/5, 821 05 Bratislava, IČO: 45 511 349, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Peter Zvara,Obchodná 2, 811 06 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: M press, s.r.o., Astronomická 3220/5, 821 05 Bratislava, IČO: 45 511 349,
Rozhodnutie:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: M press, s.r.o., Astronomická 3220/5, 821 05 Bratislava, IČO: 45 511 349,v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Peter Zvara, Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: