(PO) Auto-Moto-Raj s. r. o., IČO 36821551

Jozefa Martinčeka 1055, 01303 Varín

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
31.3.2021
Dátum zverejnenia:
08.04.2021
Zverejnený v OV č.:
66/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
10K/6/2021
ICS:
5121202485
Vydal:
JUDr. Andrea Gulčiková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník/Úpadca:
Auto-Moto-Raj s. r. o. IČO 36821551, , Jozefa Martinčeka 1055, 01303 Varín, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Filip Skutecký , Tajovského 930/11, 01303 Varín, Slovenská republika Auto-Moto-Raj s. r. o. IČO 36821551, , Jozefa Martinčeka 1055, 01303 Varín, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Filip Skutecký, nar. 17.01.1998, trvalý pobyt: J. G. Tajovského 930/11, 013 03 Varín, právne zastúpený JUDr. Marcel Šmehýl, advokát, so sídlom D. Dlabača 978/2, 010 01 Žilina o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Auto-Moto-Raj s. r. o., so sídlom Jozefa Martinčeka 1055, 013 03 Varín, IČO: 36 821 551, takto
Rozhodnutie:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Auto-Moto-Raj s. r. o., so sídlom Jozefa Martinčeka 1055, 013 03 Varín, IČO: 36 821 551.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky (§ 14 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení): a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú; c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu; d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje; e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: