Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-27K/25/2020

(FO) Bauman Róbert (12.04.1974)

Ružová dolina 16008, Bratislava-Ružinov

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
09.04.2021
Zverejnený v OV č.:
67/2021
Dlžník/Úpadca:
Bauman Róbert IČO 12.04.1974, , Ružová dolina 16008 / 25, 821 09 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Marek Glemba , Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3 3, 81107 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27K/25/2020
Spisová značka správcu:
27K/25/2020 S1666
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Správca úpadcu týmto oznamuje zmenu sídla kancelárie správcu konkurznej podstaty, ktorým je: Mýtna 50, 811 07 Bratislava, Slovenská republika

Správca týmto žiada všetky subjekty konkurzného konania o doručovanie písomností a o všetku komunikáciu so správcom na vyššie uvedenom sídle kancelárie správcu.

Dňa 06.04.2021

JUDr. Marek Glemba, správca