(PO) KTO SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35800470

Hodruša - Hámre 314, 96661 Hodruša - Hámre

Zrušenie konkurzu
Dátum zverejnenia:
16.04.2021
Zverejnený v OV č.:
72/2021
Krajský súd v Banskej Bystrici
55K/4/2003, KTO SLOVAKIA, s.r.o. "v konkurze", IČO: 35800470, Hodruša - Hámre 314, Hodruša - Hámre ,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

ECLI:SK:KSBB:2021:6003899193.7

Sp. zn.: 55K/4/2003 - 1893

IČS: 6003899193

 

UZNESENIE

 

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie, sudcom JUDr. Miriam Boborovou Sninskou, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KTO SLOVAKIA, s.r.o. „ v konkurze“, 966 61 Hodruša – Hámre 314, IČO : 35 800 470, za ktorého koná správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina,  o návrhu správkyne  konkurznej podstaty na zrušenie konkurzu a odvolanie z funkcie správcu, takto

 

r o z h o d o l :

 

  1. Súd   z r u š u j e  konkurz na majetok úpadcu KTO SLOVAKIA, s.r.o. „ v konkurze“, 966 61 Hodruša – Hámre 314, IČO : 35 800 470 po splnení  rozvrhového uznesenia č. k. 55K/4/2003-1814 zo dňa 22.októbra 2020 v spojení s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, č.k. 4Obo/15/2020-1854  zo dňa  29. januára 2021.

 

  1. Súd   z b a v u j e   JUDr.  Alenu Balážovú, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina funkcie správcu konkurznej podstaty.

 

  1. Súd   n e p r i z n á v a správcovi  konkurznej podstaty výdavky a odmenu za výkon funkcie správcu.

 

  1. Toto uznesenie je vykonateľné nadobudnutím jeho právoplatnosti.

 

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Krajský súd v Banskej Bystrici.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podania podľa ust. § 127 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa ust. § 365, CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) podľa ust. § 363 CSP. Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len za podmienok stanovených v ust. § 366 CSP.

Rozsah odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364 CSP).

Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 358 CSP).

 

V Banskej Bystrici dňa  14. marca 2021

 

 

                                                                       JUDr. Miriam   B o b o r o v á    S n i n s k á

                                                                                                      s u d c a