Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 27R/2/2021

(PO) ELBIOGAS s. r. o., IČO 44720998

Gorazdova 34, 81104 Bratislava

Začiatok reštrukturalizačného konania
Dátum vydania:
26.4.2021
Dátum zverejnenia:
04.05.2021
Zverejnený v OV č.:
84/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
27R/2/2021
ICS:
1121202719
Vydal:
JUDr. Lea Gubová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník:
ELBIOGAS s. r. o. IČO 44720998, , Gorazdova 34, 81104 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
ELBIOGAS s. r. o. IČO 44720998, , Gorazdova 34, 81104 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ELBIOGAS s. r. o., so sídlom Gorazdova 34, Bratislava, IČO: 44 720 998, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: ELBIOGAS s. r. o., so sídlom Gorazdova 34, Bratislava, IČO: 44 720 998
Rozhodnutie:
Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: ELBIOGAS s. r. o., so sídlom Gorazdova 34, Bratislava, IČO: 44 720 998.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Oznam: