(PO) PREFA Sučany, a.s., IČO 31561748

Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
19.05.2021
Zverejnený v OV č.:
95/2021
Dlžník/Úpadca:
PREFA Sučany, a.s. IČO 31561748, , Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany,
Správca:
, Revolučná 10, 010 01 Žilina,
Spisová značka súdu:
4R/1/2012
Spisová značka správcu:
4R/1/2012 S 1436
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok.

Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:

Pohľadávka veriteľa Michal Sabo, bytom Slovenská 51, 052 01 Spišská Nová Ves, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.892,40 Eur.

Dátum zapísania pohľadávky: 14.05.2021

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.