Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/98/2020

(FO) Buchlíková Jana (13.06.1974)

Hany Meličkovej 3514/11C , 84105 Bratislava

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
11.05.2021
Zverejnený v OV č.:
89/2021
Dlžník:
Jana Buchlíková IČO 13.06.1974, , Hany Meličkovej 3514/11C, 841 05 Bratislava,
Správca:
JUDr. Pavol Malich , Dunajská 25, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8OdK/98/2020
Spisová značka správcu:
S277
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

 

I.

Vo vyššie uvedenom konkurznom konaní bol uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.03.2020, sp. zn. 8OdK/98/2020, vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jana Buchlíková, nar. 13.06.1974, bytom Hany Meličkovej 3514/11C, 841 05 Bratislava.

 

Ako ustanovený správca tohto konkurzného konania (oddlženia) v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoK") oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

 

 

II.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoK. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

 

S pozdravom                                                                       

JUDr. Pavol Malich

správca dlžníka

Jana Buchlíková