(PO) AGRO Porúbka s.r.o., IČO 36574058

Brezová 1562/31, 07101 Michalovce

P o v o ľ u j e vstup do konkurzného konania navrhovate...
Dátum vydania:
30.4.2021
Dátum zverejnenia:
11.05.2021
Zverejnený v OV č.:
89/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
26K/24/2019
ICS:
7119209274
Vydal:
JUDr. Róbert Zsiga
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník/Úpadca:
AGRO Porúbka s.r.o. IČO 36574058, , Brezová 1562/31, 07101 Michalovce, Slovenská republika
Navrhovatelia:
AGRO Porúbka s.r.o. IČO 36574058, , Brezová 1562/31, 07101 Michalovce, Slovenská republika AGRO Porúbka s.r.o. IČO 36574058, , Brezová 1562/31, 07101 Michalovce, Slovenská republika Správca - Baulovičová Bodová Viera , JUDr. , Kupeckého 4, 04001 Košice, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: AGRO Porúbka s.r.o., so sídlom: Brezová 1562/31, 071 01 Michalovce, IČO: 36 574 058; ktorého správcom je: JUDr. Viera Baulovičová Bodová, so sídlom kancelárie Kupeckého 4, 040 01 Košice, značka správcu: S1730, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok, takto
Rozhodnutie:
P o v o ľ u j e vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Železničná 1, 041 90 Košice, do pohľadávok vedených u správcu konkurznej podstaty pod č. 4/20 vo výške 2226,87 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). (§ 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok). Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Oznam: