Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/122/2021

(FO) Duždová Ivana (12.04.1984)

M. R. Štefánika 145, 08222 Šarišské Michaľany

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
11.06.2021
Zverejnený v OV č.:
112/2021
Dlžník:
Ivana Duždová IČO 12.04.1984, , M.R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany,
Správca:
Mgr. Matej Ambroz , Centrálna 154/4, 089 01 Svidník,
Spisová značka súdu:
3OdK/122/2021
Spisová značka správcu:
3OdK/122/2021 S1884
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka - Ivana Duždová, nar. 12.04.1984, M.R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 3OdK/122/2021, týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania na účely popretia pohľadávky.

Číslo bankového účtu je nasledovné: SK70 8330 0000 0044 1884 1884. Bankový účet je vedený vo Fio banka a. s., pobočka zahraničnej banky.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Mgr. Matej Ambroz, správca