Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/122/2021

(FO) Duždová Ivana (12.04.1984)

M. R. Štefánika 145, 08222 Šarišské Michaľany

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
11.06.2021
Zverejnený v OV č.:
112/2021
Dlžník:
Ivana Duždová IČO 12.04.1984, , M.R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany,
Správca:
Mgr. Matej Ambroz , Centrálna 154/4, 089 01 Svidník,
Spisová značka súdu:
3OdK/122/2021
Spisová značka správcu:
3OdK/122/2021 S1884
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka - Ivana Duždová, nar. 12.04.1984, M.R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 3OdK/122/2021, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Centrálna 154/4, 089 01 Svidník v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08:00 do 11:30 hod. a od  12:30 do 15:00 hod.. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: matej.ambroz.spravca@gmail.com.

Mgr. Matej Ambroz, správca