Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/90/2021

(FO) Kura Stanislav (12.08.1965)

Vyšný Žipov 102, 09433 Vyšný Žipov

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
11.06.2021
Zverejnený v OV č.:
112/2021
Dlžník:
Stanislav Kura IČO 12.08.1965, , Vyšný Žipov 102, 094 33 Vyšný Žipov,
Správca:
Mgr. Ivana Dlugošová , Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica,
Spisová značka súdu:
2OdK/90/2021
Spisová značka správcu:
2OdK/90/2021 S1998
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Mgr. Ivana Dlugošová, správca majetku dlžníka: Stanislav Kura, nar. 12.08.1965, trvale bytom: 094 33 Vyšný Žipov 102,  týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR)  zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie vedie Poštová banka, a.s., IBAN: SK36 6500 0000 0036 5059 3542. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, v správe pre adresáta: Kura Stanislav 90/2021

Poučenie : Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur v zmysle §-u 32 ods. 7 písm. a), b) v spojení s § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 08.06.2021

Mgr. Ivana Dlugošová, správca