Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 40R/1/2021

(PO) FeMaDa, s.r.o., IČO 36301469

Papradno 511, 01813 Papradno

Povolenie reštrukturalizácie, Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
7.6.2021
Dátum zverejnenia:
11.06.2021
Zverejnený v OV č.:
112/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka:
40R/1/2021
ICS:
3121203275
Vydal:
Mgr. Patricie Kepeňová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Trenčín
Dlžník:
FeMaDa, s.r.o. IČO 36301469, , Papradno 511, 01813 Papradno, Slovenská republika
Navrhovatelia:
FeMaDa, s.r.o. IČO 36301469, , Papradno 511, 01813 Papradno, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa dlžníka FeMaDa, s.r.o. so sídlom 018 13 Papradno 511, IČO 36 301 469, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka FeMaDa, s.r.o. so sídlom 018 13 Papradno 511, IČO 36 301 469, takto
Rozhodnutie:
I. Povoľuje sa reštrukturalizácia dlžníka FeMaDa, s.r.o. so sídlom 018 13 Papradno 511, IČO 36 301 469. II. Z a č í n a sa hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. Mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie). III. Do funkcie správcu sa ustanovuje Mgr. Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1510. IV. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka FeMaDa, s.r.o. so sídlom 018 13 Papradno 511, IČO 36 301 469, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní. V. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Za deň povolenia reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. VI. Určuje sa rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu: - založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, - nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe, - prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom, - uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov, - zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou, - urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, - urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok, - vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.), - uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako dvanásť mesiacov, - uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 15.000,- eur mimo bežnej obchodnej činnosti, - akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 100.000,- eur, - akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcií, - vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom, - vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky - uzatvorenie akejkoľvek dohody o urovnaní týkajúcej sa vzájomných práv a povinností, ktoré vo vzťahu k dlžníkovi vznikli pred začatím reštrukturalizačného konania. VII. Poučenie pre veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z.. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 zák. č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Podľa § 122 zák. č. 7/2005 Z.z. prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydliska alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatní v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka alebo Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. VIII. Účastník reštrukturalizačného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Oznam: