(PO) BVD s.r.o., IČO 46785361

Partizánska cesta 3501/71, 97401 Banská Bystrica

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
07.06.2021
Dátum zverejnenia:
11.06.2021
Zverejnený v OV č.:
112/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
4K/5/2021
ICS:
6121347561
Vydal:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník/Úpadca:
BVD s.r.o. IČO 46785361, , Partizánska cesta 3501/71, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Navrhovatelia:
BVD s.r.o. IČO 46785361, , Partizánska cesta 3501/71, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Druh:
Rozhodnutie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - BVD s.r.o., so sídlom Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 785 361, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel. Sro, vložka č. 22746/S, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Rozhodnutie:
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi BVD s.r.o., so sídlom Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 785 361.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Oznam: