(PO) ALBION SK s.r.o., IČO 44907559

Petőfiho ulica 8, 98401 Lučenec

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
07.06.2021
Dátum zverejnenia:
11.06.2021
Zverejnený v OV č.:
112/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
5K/6/2021
ICS:
6121353356
Vydal:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník/Úpadca:
ALBION SK s.r.o. IČO 44907559, , Petőfiho ulica 8, 98401 Lučenec, Slovenská republika
Navrhovatelia:
ALBION SK s.r.o. IČO 44907559, , Petőfiho ulica 8, 98401 Lučenec, Slovenská republika Daňový úrad Banská Bystrica IČO 42499500, , Nová 13/0, 97404 Banská Bystrica, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka ALBION SK, s.r.o., IČO: 44 907 559, so sídlom Petőfiho ulica 8, 984 01 Lučenec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 16890/S, takto
Rozhodnutie:
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi ALBION SK, s.r.o., IČO: 44 907 559, so sídlom Petőfiho ulica 8, 984 01 Lučenec, zapísanom v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 16890/S.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
Oznam: