Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/489/2020

(FO) Ferko Maroš (05.02.1978)

Strojárenská 293, 97681 Valaská

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
02.06.2021
Dátum zverejnenia:
11.06.2021
Zverejnený v OV č.:
112/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
5OdK/489/2020
ICS:
6120403016
Vydal:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník:
Maroš Ferko IČO 51738457, , Strojárenská 293/12, 97681 Valaská - Piesok, Slovensko
Navrhovatelia:
Maroš Ferko IČO 51738457, , Strojárenská 293/12, 97681 Valaská - Piesok, Slovensko
Druh:
Rozhodnutie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Maroš Ferko, nar. 05. 02. 1978, trvalý pobyt Strojárenská 293/12, 976 81 Valaská-Piesok, obchodné meno - Maroš Ferko st., s miestom podnikania Strojárenská 293/12, 976 81 Valaská, IČO - 51738457, ktorého správcom konkurznej podstaty je Debsol, k. s., so sídlom kancelárie Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1914, takto
Rozhodnutie:
I. O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty : Debsol, k. s., so sídlom kancelárie Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1914. II. Súd ukladá odvolanému správcovi povinnosť predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti do 30 dní od ustanovenia nového správcu a poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie. III. Odvolaný správca je povinný riadne vykonávať funkciu správcu do právoplatnosti rozhodnutia súdu o ustanovení nového správcu. IV. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, zn.: S1795.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Oznam: