Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/26/2021

(FO) Gödri František (23.02.1978)

Husiná 189, 98542 Husiná

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
04.06.2021
Dátum zverejnenia:
11.06.2021
Zverejnený v OV č.:
112/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
4OdK/26/2021
ICS:
6121220979
Vydal:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník:
František Gödri IČO 46049096, , Husiná 189, 98542 Husiná, Slovensko
Navrhovatelia:
František Gödri IČO 46049096, , Husiná 189, 98542 Husiná, Slovensko
Druh:
Rozhodnutie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: František Gödri, nar. 23.02.1978, trvale bytom Husiná 189, 985 42 Husiná, podnikajúci pod obchodným menom: M & F František Gödri, Sídlisko Rimava 1065/10, 97901_Rimavská Sobota, IČO: 46049096, ktorého správcom konkurznej podstaty je: Solutio insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, zn.: S1907 , takto
Rozhodnutie:
I. O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty: Solutio insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, zn.: S1907. II. Súd ukladá odvolanému správcovi povinnosť predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti do 30 dní od ustanovenia nového správcu a poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie III. Odvolaný správca je povinný riadne vykonávať funkciu správcu do právoplatnosti rozhodnutia súdu o ustanovení nového správcu. IV. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Ivan Dlhopolec, so sídlom kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, zn.: S1475.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Oznam: