Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/44/2021

(FO) Vatalová Anna (20.11.1988)

Pražská 1456, 96001 Zvolen

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
04.06.2021
Dátum zverejnenia:
11.06.2021
Zverejnený v OV č.:
112/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
4OdK/44/2021
ICS:
6121236356
Vydal:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník:
Anna Vatalová, Ing. , Pražská 1456/10, 96001 Zvolen, Slovensko
Navrhovatelia:
Anna Vatalová, Ing. , Pražská 1456/10, 96001 Zvolen, Slovensko
Druh:
Rozhodnutie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Anna Vatalová, nar. 20.11.1988, trvale bytom Pražská 1456/10, 960 01 Zvolen, ktorého správcom konkurznej podstaty je: Solutio insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, zn.: S1907 , takto
Rozhodnutie:
I. O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty: Solutio insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, zn.: S1907. II. Súd ukladá odvolanému správcovi povinnosť predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti do 30 dní od ustanovenia nového správcu a poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie III. Odvolaný správca je povinný riadne vykonávať funkciu správcu do právoplatnosti rozhodnutia súdu o ustanovení nového správcu. IV. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Milan Kozický, so sídlom Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš , zn.: 1966.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Oznam: