(PO) CIBS s.r.o., IČO 36664286

Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
3.6.2021
Dátum zverejnenia:
11.06.2021
Zverejnený v OV č.:
112/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
32K/3/2021
ICS:
1121203675
Vydal:
JUDr. Ivona Hrčeková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
CIBS s.r.o. IČO 36664286, , Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Navrhovatelia:
CIBS s.r.o. IČO 36664286, , Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: CIBS s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 664 286, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CIBS s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 664 286,
Rozhodnutie:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: CIBS s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 664 286.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje. e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: