Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/87/2021

(FO) Oračková Anna (06.09.1960)

211 , 05976 Stráne pod Tatrami

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
16.06.2021
Zverejnený v OV č.:
115/2021
Dlžník:
Oračková Anna IČO 06.09.1960, , Stráne pod Tatrami 211, 05976 Stráne pod Tatrami,
Správca:
, Štúrova 101/5, 09301 Vranov nad Topľou,
Spisová značka súdu:
2OdK/87/2021
Spisová značka správcu:
2OdK/87/2021 S1868
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is needed to keep the determined deadlines.

 

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»

(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"

(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“

(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»

(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’

(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»

(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"

(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"

(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»

 (sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"

(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

 

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka: Anna Oračková, nar. 06.09.1960, Stráne pod Tatrami 211, 059 76 Stráne pod Tatrami, (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2OdK/87/2021 zo dňa 04.06.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. 

According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no. 2OdK/87/2021 from June 4, 2021, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets: Anna Oračková, date of birth 06.09.1960, domicile Stráne pod Tatrami 211, 059 76 Stráne pod Tatrami, Slovak Republic, (hereinafter only „the Bankrupts“).

Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 111/2021 z 10.06.2021. Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený 11.06.2021.

The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 111/2021 from June 10, 2021. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on June 11, 2021.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 11.06.2021. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

This resolution of the District Court Prešov became valid on June 11, 2021. The bankruptcy procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“) applies:

 

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s § 199 ods. 9 ZKR).

1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

 

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky  (§ 166c ZKR).

2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application  form as well (§ 166c BRA).

 

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).

3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).

 

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).

4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors  (§ 29 sec. 9 and 10 BRA).

 

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

5. Also creditors, who have claim against  the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

Každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom.

Any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form. The claims form can be found on the website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

 

 

The claims form has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the interests, and the interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed by creditor

 

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., offices Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

 

7.  Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).

7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account, however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor  and the registered sum. The delivery of the application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).

 

8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko      a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ and must include basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the domicile or business name and registered office of the bankrupt  debtor, c) the legal cause of claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).

 

9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

 

10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške  rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).

 

11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration  by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

 

12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

 

13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať, len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

 

14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť(§ 30 ods. 2 ZKR).

14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

15. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).

15. The following receivables are unaffected by debts: (A) a claim by a creditor – a physical entity who has not acquired it by devolution, transfer, with the exception of an inheritance; if such claim has not been filed in bankruptcy on the grounds that the creditor has not been notified in written form by the trustee in that the bankruptcy has been declared; provision of § 166b par. 1 (A) and (B) is thereby not affected; (B) the claim for legal aid granted to the debtor by the Legal Aid Centre; (C) secured receivable to the extent that it is covered by the value of the subject matter of the security right; provision of § 166b par. 1 (A) and (B) is thereby not affected; (D) claim for liability for damage caused to health or caused by deliberate action, including the accessories of such claim; (E) the child ́s claim for maintenance, including the accessories of such claim; (F) labour rights against the debtor; (G) monetary punishment under the Criminal Code; (H) non-pecuniary claim. If the secured receivable does not appear in the bankruptcy proceeding, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the right of lien, except that the deferral has been cancelled for the debtor ́s dishonest intention. Unaffected debt-relief receivables may be applied for in bankruptcy by application. (166c (1), (2) and (3) of the BRA).

16. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR).

16. The creditor (Section 166a and 166c of the BRA) has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 (1), (2), (4 to 6), (8 to 10), Sections 30 and 31 shall be used proportionately. A secured creditor of a home loan is entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor, whose security right is earlier in order, in which the creditor of the home loan shall be notified in writing. (Section 167l (1) of the BRA).

 

17. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

17. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.

 

 

SISÁK & PARTNERS,

konkurzy a reštrukturalizácie ks.,

bankruptcy truste

Act. by

Mgr. Vlastimil Hajduk

insolvency liquidator